Otsi
Sulge

Otsi kodulehelt

Müügi ja garantii üldtingimused

  • Meist
  • Müügi ja garantii üldtingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Kohaldamine. Käesolevad Müügi ja garantii üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) kohalduvad kõikidele müügitehingutele, mis sõlmitakse Müüja ja tema kliendi Ostja vahel, samuti tehingueelsetele läbirääkimistele ja tehingujärgsetele suhetele sh müügigarantiile.

1.2. Erinevused. Üldtingimustes ja Pakkumises ilmnevate erinevuste korral lähtutakse Pakkumisest. Üldtingimustes ja Raamlepingus ilmnevate erinevuste korral lähtutakse Raamlepingust. Pakkumises ja Raamlepingus ilmnevate erinevuste korral lähtutakse Pakkumisest.

1.3. Peale Üldtingimuste ja Lepingu reguleerivad Poolte Õigussuhteid Eesti Vabariigi õigusnormid ja eraldi Raamlepingu olemasolu korral ka Raamleping.

1.4. Üldtingimustega saab tutvuda Müüja kodulehel aadressil: https://avaeksperdid.ee/meist/muugi-ja-garantii-uldtingimused/ , kontoris aadressil Kalda 9a Tallinn või Salongides Tallinnas – Kadaka tee 133 ja Pärnu mnt. 139a.

1.5. Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad Üldtingimustes mitmust ja vastupidi. Üldtingimuste punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ega mõjuta mingil määral punktide sisu tõlgendamist.

1.6. Iga Üldtingimuste punkti tõlgendatakse koos Üldtingimuste teiste punktidega, lähtudes Üldtingimuste mõttest ja eesmärgist.

2. MÕISTED

Müüja – Avaeksperdid OÜ, registrikood 11155705, asukoht: Kalda 9a. Müüja on ka müügigarantii andja.

Ostja – iga füüsiline või juriidiline isik, kes ostab Toodet või Teenust või soovib Pakkumist.

Pool või Pooled – Müüja ja Ostja eraldi või üheskoos.

Pakkumine – Müüja poolt Ostjale tehtud kirjalikku taasesitamist võimaldav hinnapakkumine (pakkumus) ja arve ühes koos (dokument nimega „Pakkumine – Arve“) Toote ja/või Teenuse ja ostu-müügi tingimuste ning hinna kohta, millistel Müüja kohustub Toote ja/või Teenuse Pakkumise kehtivuse ajal Ostjale Toodet ja/või Teenust pakutud tingimustel ja hinnaga müüma. Pakkumine kehtib selles märgitud ajal või vastava märke puudumisel 30 (kolmkümmend) kalendripäeva alates Pakkumise esitamisele järgnevast päevast.

Tellimus – Ostja tellimuseks Müüjale on Ostja poolt aktsepteeritud Müüja Pakkumine või Müüja vormistatud ja Ostja allkirjastatud Tellimus (dokument nimega „Tellimus – Arve“).

Leping – Pooltevahelise lepingu dokumendid moodustavad Pakkumine ja/või Tellimus, käesolevad Üldtingimused ja Raamleping (kui on eraldi sõlmitud) ning muud olemuslikult poolte lepinguliste suhete juurde kuuluvad dokumendid (näiteks Pakkumisele või Tellimusele lisatud Poolte Tehnilised dokumendid ja informatsioon). Pooled loevad, et Leping on sõlmitud hetkest, kui Ostja on Tellimuse allkirjastanud või kui Müüja on saanud Kliendi selgesõnaliselt kirjalikult taasesitatavas vormis Pakkumise aktsepteerimise, näiteks „Pakkumine sobib, tellin“ vms, millisest hetkest muutuvad Pooltele siduvaks ka Üldtingimused, mida eraldi ei allkirjastata.

Raamleping – Müüja ja Ostja vahel sõlmitud kirjalik Ostu-müügileping püsiva iseloomuga koostöö tingimuste kokkuleppimiseks Toote ja/või Teenuse müümiseks ja ostmiseks (makseaeg, krediidilimiit, hinnad ja/või püsiallahindlused tootegruppide või toodete/teenuste lõikes jms).

Toode – Müüja poolt Ostjale pakutav toode eraldi või koos Teenusega.

Teenus – Müüja poolt Ostjale pakutavad teenused nagu nõustamine valikute tegemisel, kujundus, disain; Toote transportimine, paigaldamine, hooldus, remont jms.

Lepingu täitmise tähtaeg – periood tähtaja arvestamiseks (päevades) või tähtaeg (kuupäev), millal Toode ja/või Teenus peab olema Ostjale üleandmiseks valmis Müüja laos, salongis (kaupluses), paigalduskohas või muus kokkulepitud asukohas.

Õigussuhted – õigussuhted mis tekivad Ostja ja Müüja vahel.

Üldtingimused – käesolevad üldised müügi- ja garantii üldtingimused, mis võivad olla täpsustatud, täiendatud või muudetud Raamlepingus või Pakkumises (vaata ka p.1.2. „erinevused“).

Tehnilised dokumendid ja muu info – kõik joonised, tehnilised dokumendid ja muu vajalik informatsioon Toodete, tootmise, paigalduse, kasutuse, hoolduse jms kohta, mida üks Pool on esitanud teisele Poolele enne Lepingu sõlmimist või peale Lepingu sõlmimist kui nii on kirjas Pakkumises, Raamlepingus või Üldtingimustes. Nimetatud dokumendid loetakse Lepingu lisaks. Juhul, kui pooled on vahetanud mitmeid tehnilisi dokumente või muud infot, loetakse siduvaks Pakkumises viidatud dokument või selle puudumisel kronoloogiliselt kõige uuem dokument.

4. TOOTE JA/VÕI TEENUSE TELLIMINE

4.1. Toote ja/või Teenuse tellimiseks esitab Ostja Müüjale vabas vormis kirjalikult, e-kirjaga või suuliselt sooviavalduse (päringu) mille alusel teeb Müüja Ostjale Pakkumise või vormistab Tellimuse kus on kirjas Toote/Teenuse nimetus, lühidalt tooteinfo (mõõdud, materjal, värv jms), hinnad, Tellimuse täitmise Tähtaeg, maksetingimused ja muud olulised tingimused.

4.2. Ostja veendub et Tellimuses sisalduvad tooted ja teenused vastavad Ostja soovile. Vajadusel küsib Ostja Müüjalt Pakkumises või Tellimuses esitatud tooteinfo või muude tingimuste kohta täpsustavaid küsimusi või materjale ja tutvub tootenäidistega Müüja salongides või tootmises. Tehnilised dokumendid ja muu oluline info lisatakse Pakkumisele või Tellimusele ja moodustab Lepingu lisa.

4.3. Kui Ostja on veendunud et Müüja pakutud Toode/Teenus vastab tema soovile ja pakutud muud tingimused sobivad siis Ostja aktsepteerib Müüja Pakkumise või allkirjastab Tellimuse, mida loetakse Lepingu sõlmimiseks. Lepingu sõlmimisega kinnitab Ostja, et on soovitud ulatuses teadlik Toote või Teenuse omadustest, komplektsusest ja otstarbest ning et tellitu on temale sobilik ja vastab tema nõudmistele. Ostja kinnitab Lepingu sõlmimisega, et Müüja on vastanud kõigile Ostja poolt esitatud küsimustele ning Poolte lõplik kokkulepe Toote või Teenuse omaduste, komplektsuse, koosseisu jm oluliste tingimuste kohta on fikseeritud Ostja aktsepteeritud Pakkumises või allkirjastatud Tellimuses.

4.4. Kui Ostja esitab Müüjale Toodete tootmiseks, tellimiseks, paigalduseks vms Tehnilised dokumendid ja muu info (asendiplaani, ruumide/toodete joonised, avade/toodete mõõdud vms sooviavalduse täpseks täitmiseks vajaliku info), moodustavad need Lepingu lisad mille õigsuse eest vastutab Ostja. Kui Ostja esitatud Tehniliste dokumentide või muu info alusel toodetud/tarnitud või paigaldatud Toode ei vasta Ostja ootustele või paigaldus ei ole võimalik vms ja Ostja soovib Toote või paigalduse muutmist või paigaldus lükkub edasi vms, tasub Ostja sellega kaasnevad kulud Müüjale.

4.5. Müüja asub Lepingut (Ostja Tellimust) täitma peale Tellimuses fikseeritud ettemaksu laekumist Müüjale (vaata ka Üldtingimuste p.8), kui Tellimuses või Raamlepingus ei ole sätestatud teisiti. Juhul, kui Ostja ei tasu ettemaksu tähtaegselt ega ka kolme tööpäeva jooksul pärast tähtaja möödumist, loevad Pooled, et Leping on Ostja poolt üles öeldud ning see ei ole Pooltele enam siduv. Juhul, kui Ostja tasub hilinemisega ettemaksu ja Müüja Tellimuse siiski täitmiseks võtab, loetakse Leping siiski kehtivaks va tähtaegade osas (vaata p 6.2).

5. TRANSPORT JA PAIGALDUS

5.1. Kui Lepingus (Tellimuses) on Toote transport ja/või paigaldus Müüja poolt, kohustub Ostja tagama sobivad tingimused Toote vastuvõtuks ja paigalduseks: transpordi ja Müüja esindajate takistusteta ja ohutu ligipääs paigalduskohale (lukustatud väravate avamine, koduloomade kinnipanek, lahtiste või õrnade esemete eemaldamine või katmine jms); ruumid on kuivad/tolmuvabad; võimalus kasutada voolu/valgustust; elektriühendusega Tootele on paigaldatud kaablid kokkulepitud kohta ja viisil;

5.2. Punktis 5.1. toodud tingimuste mittetäitmisel on Müüjal õigus Teenuse osutamisest keelduda kuni vastavate tingimuste loomiseni. Ostja on kohustatud Müüjale hüvitama tarbetu transpordi kulud.

5.3 Kui Ostja ei ole täitnud p 5.1 kohustusi sobivate tingimuste tagamise osas (sh eeltööde tegemine), kuid soovib siiski teenuse osutamist omal vastutusel, võib Müüja Teenuse osutada, kui sellest ei ole ohtu inimestele ega ei rikuta seadust (seda otsustab Müüja lähtudes konkreetsetest asjaoludest). Juhul, kui Müüja otsustab Teenuse osutada, toimub see üksnes ja ainult Ostja riisikol, millega seoses loobub Ostja võimaliku kahju korral nõudeõigusest Müüja vastu.

6. LEPINGU TÄITMISE TÄHTAEG

6.1. Lepingu täitmise tähtaja info on kirjas Pakkumises ja/või Tellimuses. Kui tähtaja arvestuseks on märgitud periood päevades algab perioodi arvestus Müüjale Ostja ettemaksu laekumisele järgnevast tööpäevast või Ostja poolt Tellimuse kinnituse päevale järgnevast päevast (ilma ettemaksuta Leping). Juhul kui peale ettemaksu laekumist või Tellimuse kinnitust on vaja teostada mõõtmisi Toote tarnimiseks või paigaldamiseks, algab tähtaja arvestusperiood mõõtmiste teostamisele järgnevast tööpäevast.

6.2. Müüjal on õigus muuta ühepoolselt Lepingu täitmise tähtaega, kui Ostja ei ole tähtaegselt tasunud makseid, taganud Teenuse osutamiseks vajalikke tingimusi vastavalt Üldtingimuste punktile 5.1. või on täitmata muud Lepingust või Raamlepingust tulenevad Ostja kohustused. Müüja pakub Ostjale uue Lepingu täitmise tähtaja esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 7 päeva jooksul, peale seda, kui Ostja on täitnud omapoolsed kohustused.

6.3. Kui Ostjale ei sobi p.6.2 alusel Müüja pakutud Lepingu täitmise uus tähtaeg pakub Müüja Ostjale vähemalt 3 uut võimalikku tähtaega erinevatel päevadel 30 päeva jooksul ja Pooled lepivad kokku mõlemale Poolele sobiva uue tähtaja mõistliku aja jooksul, aga mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates Lepingu algsest tähtajast. Kui Pooled ei leia mõlemale Poolele sobivat uut Lepingu täitmise tähtaega on mõlemal Poolel õigus Lepingust taganeda, teatades teisele Poolele taganemisest kirjalikult.

6.4. Kui Ostja või Müüja taganeb Lepingust Üldtingimuste punktide 6.2, 6.3. või 9.4 alusel (tulenevalt Ostja kohustuste mittetäitmisest), kohustub Ostja hüvitama Müüjale kõik Lepingust taganemise tõttu tekkinud kulud. Müüja arvutab nimetatud kulud välja oma raamatupidamise andmete alusel, arvestab need maha Ostja tasutud summast ja tagastab ülejäänud raha Ostjale esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. Kui Ostja ei ole ettemaksu tasunud või ettemaks ei kata Müüja kulusid kohustub Ostja tasuma ettemaksu ületavad kulud Müüjale arve alusel 14 päeva jooksul arve väljastamisest.

6.5. Kui Müüjal selgub töö käigus, et Lepingu täitmise tähtaega ei ole võimalik täita teavitab Müüja Ostjat sellest koheselt ja Pooled lepivad kokku uue tähtaja kirjalikult taasesitatavas vormis (e-kirjaga). Kui Müüja pakutud uus tähtaeg ületab algsest tähtaega rohkem kui 30 päeva on Ostjal õigus Lepingust taganeda ja Müüja on kohustatud tagastama Ostja tasutud ettemaksu hiljemalt 14 päeva jooksul, välja arvatud juhul kui viivitus on põhjustatud vääramatust jõust.

7. HINNAD

7.1. Toodete/Teenuste hinnad on kirjas Müüja hinnakirjades, Pakkumises ja Tellimuses. Kui Pooltel on sõlmitud eraldi Raamleping hinnakokkulepetega siis arvutatakse hinnad Müüja hinnakirjast Raamlepingu alusel. Kui Pakkumise ja Raamlepingu hinnad erinevad siis kehtivad Pakkumise hinnad. Hinnad sisaldavad Toote transportimiseks vajaliku pakendi maksumust. Toote hind ei sisalda transporti kliendi asukohta ja paigaldust, need pakutakse Pakkumises ja näidatakse Tellimuses eraldi Teenustena. Kui Pakkumises ei ole teisiti märgitud on vaikimisi hinnas sisalduv tarnetingimus alati Müüja laos aadressil Kalda 9a Tallinnas või Müüja salongis (kaupluses) kui Pooled on nii kokku leppinud.

7.2. Müüjal on õigus muuta hindasid ühepoolselt. Muudatused jõustuvad muudatuste tegemise päevast või Müüja poolt kehtestatud tähtpäeval. Hindade muudatused ei oma tagasiulatuvat jõudu Lepingutele mis on sõlmitud enne hindade muutmist, neid saab muuta ainult Poolte kokkuleppel. Hindade muudatused ei muuda Raamlepingus kokkulepitut.

8. MAKSETINGIMUSED

8.1. Müüja asub Lepingut (Ostja Tellimust) täitma peale ettemaksu laekumist Müüja arvele, kui ei ole kokkulepitud teisiti (Lepingus, Raamlepingus). Ettemaksu suurus on kirjas Pakkumises ja Tellimuses. Üldjuhul pakub Müüja maksetingimuseks ettemaksu suuruses 50% ja ülejäänud 50% Toote väljastamisel või paigaldusega Tootel 2 tööpäeva enne kokkulepitud paigaldamise päeva.

8.2. Kui Toode antakse Ostjale üle Müüja laos või salongis (kaupluses), kohustub Ostja veel maksmata Toote/Teenuse hinna osa maksma enne üleandmist kohapeal maksekaardiga või sularahas või üleandmise ajaks pangaülekandega Müüja arvele. Pooltel võib olla eraldi sõlmitud Raamleping makseajaga ja krediidilimiidiga, siis lähtutakse raamlepingust kui Pakkumises ei ole kirjas Raamlepingust erinevat makseaega või krediidilimiiti. Kui Pakkumises on Raamlepingust erinevad maksetingimused siis lähtutakse Pakkumisest.

8.3. Kui Lepingus on kokku lepitud Müüja poolt Toote transpordis Ostjale ja/või Toote paigaldamises Ostjaga kokkulepitud kohta, siis kohustub Ostja maksma veel maksmata Lepingu summa osa (kokku 100% lepingu maksumusest) Müüjale hiljemalt 2 tööpäeva enne kokkulepitud paigalduse päeva. Kui Ostja makse viibib võib Müüja peatada Lepingu täitmise ja Pooled lepivad kokku uue täitmise tähtaja. Ostja võib soovi korral enne Toote paigaldamist Toodetele ka ise järgi tulla Müüja lattu aadressil Kalda 9a Tallinn või leppida kokku Toote üleandmise ja maksmata osa tasumise Müüja salongis (kaupluses), kui Toodete eest on tasu 100% ulatuses Müüjale laekunud.

8.4. Kõik Ostja poolt maksmisele kuuluvad summad loetakse Müüjale nõuetekohaselt tasutuks, kui vastav summa on laekunud Müüja arvelduskontole või on makstud Müüja kontoris/laos või Salongis (kaupluses) kohapeal maksekaardiga või sularahas Müüja kassasse.

8.5. Kui Ostja ei tasu Toote ja/või Teenuse eest kokkulepitud korras või tähtajaks, on Müüjal õigus nõuda Ostjalt tasumist ja peatada Lepingu täitmine (vaata tähtaegadega seoses p 6.2).

8.6. Lisaks punktis 8.5. sätestatule on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,15% (null koma viisteist protsenti) õigeaegselt tasumata käibemaksuga summast iga viivitatud päeva eest.

9. TOOTE JA/VÕI TEENUSE ÜLEANDMINE

9.1. Müüja annab Toote/Teenuse Ostjale üle Lepingus (Tellimuses) näidatud tarnetingimustel. Kui Lepingus ei ole teisiti märgitud, on vaikimisi tarnetingimus alati Müüja kontor/ladu või salong.

9.2. Ostja kohustub tagama enda või oma esindaja kohaloleku Toote/Teenuse üleandmisel, kontrollima Toote/Teenuse vastavust Lepingule üleandmise hetkel ja Toote/Teenuse vastu võtma. Vastuvõtmist tõendab Ostja või Ostja esindaja allkiri Tellimusel vastuvõtmise kohta või saatelehel.

9.3. Toote/teenuse defektide või muude Lepingule mittevastavuste ilmnemisel vastuvõtmisel vormistab Müüja mittevastavuste akti mis allkirjastatakse mõlema Poole poolt (vaata ka Üldtingimuste p. 10. „Garantii“). Lisaks teeb Müüja esindaja Ostja juuresolekul nähtavatest mittevastavustest fotod ja lisab need hiljem kontoris aktile. Müüja kohustub mittevastavuse lahendama vastavalt seaduses sätestatule.

9.4. Kui Toodet/Teenust pole võimalik Ostjal üleandmise hetkel kontrollida, kohustub Ostja Toodet kontrollima ja Müüjat teavitama nähtavatest puudustest esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 7 (seitsme) päeva jooksul toote Ostjale üleandmisest. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

9.5. Ostja kohustub Toote Müüja laost või salongist (kauplusest) ära viima hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul arvestades Tellimuse täitmise tähtaja päevale järgnevast päevast. Kui Ostja ei ole Toodet ära viinud või vastu võtnud 7 (seitsme) päeva möödumisel kohustub Ostja tasuma Müüja nõudmisel Toote ladustamise kulude katteks hüvitist 0,1% (null koma üks protsenti) päevas Tellimuse hinnast alates tähtpäeva ületavast kaheksandast päevast, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

9.6. Kui Ostja ei ole Toodet vastu võtnud punktis 9.5 nimetatud tähtaja jooksul, võib Müüja pakkuda Ostjale täiendava tähtaja kuni 30 (kolmekümne) kalendripäeva (märgitu ei mõjuta Müüja õigust nõuda p 9.5 märgitud hoiutasu). Müüja teatab Ostjale Toote vastuvõtmiseks täiendava tähtaja andmisest. Kui Ostja ei võta Toodet vastu ka Müüja poolt antud täiendava tähtaja jooksul, siis loetakse seda Ostja Tellimusest loobumiseks ja Müüjal on õigus Lepingust taganeda ja Toode realiseerida kolmandatele isikutele või Ostja kulul utiliseerida (ära visata). Sellisel juhul Müüja Ostjale ettemaksu ja muid tasutud summasid ei tagasta, need loetakse leppetrahviks ja jäävad Müüjale täies ulatuses kulude katteks. Kui vastavad summad ei kata Müüja Lepingu täitmiseks tehtud kulusid, esitab Müüja Ostjale arve summas, milles vastavad kulud ületavad Ostjalt saadud tasusid (Üldtingimuste p.6.4.).

9.7. Kui Müüja ei ole Toodet/Teenust Ostjale üle andnud hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates Tellimuse täitmise tähtaja päevast ja Ostja on täitnud kõik omapoolsed kohustused, on Ostjal õigus kas:

9.7.1. nõuda Müüjalt viivist 0,15% päevas iga 30-le päevale järgneva päeva eest vastava hilineva konkreetse Toote või Teenuse eest ja summast (mitte kogu Lepingu maksumuse eest), aga mitte rohkem kui vastava konkreetse Toote või Teenuse eest Ostjalt Müüjale tasutud summa või;

9.7.2. Lepingust taganeda, esitades Müüjale vastavasisulise kirjaliku avalduse ja nõuda makstud ettemaksu ja muude tasude tagastamist, mille Müüja kohustub tagastama hiljemalt 7 päeva jooksul peale nõude saamist. Kui Müüja hilineb Ostja ettemaksu või muude tasude tagastamisel on Ostjal õigus nõuda Müüjalt viivist hilinevalt summalt 0,15% päevas hilineva summa ulatuses kokku.

9.8. Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb üle Ostjale Toote/Teenuse üleandmise hetkel. Kui Toote paigaldus ei toimu Toote tarnimisega samal päeval, on Ostja kohustatud tagama Ostjaga kokkulepitud kohta tarnitud Toote kahjustamata ja puhtana säilimise kuni paigalduseni ja juhusliku hävimise ning kahjustumise riisiko on Ostjal.

9.9. Kui Toodet transpordib Ostja või tema poolt selleks volitatud kolmas isik, läheb Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üle Ostjale Toote transportimiseks üleandmise hetkest.

10. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

10.1. Ostja ja Müüja vahelised vaidlused lahendatakse Ostja ja Müüja vaheliste läbirääkimiste teel. Kui vaidluste lahendamine läbirääkimiste teel ei õnnestu, lahendatakse vaidlus esimese astmena Harju Maakohtus, v.a. kui Raamlepingus on sätestatud teisiti.

11. MÜÜGIGARANTII

11.1. Müüja annab müüdud Tootele minimaalselt 12 kuuse müügigarantii (edaspidi Garantii). Müüja võib anda Tootele ka pikema Garantii aja, kui nii on märgitud Müüja Pakkumises mis on Lepingu osa. Garantii aeg hakkab kulgema Toote Ostjale üleandmise päevale järgnevast päevast. Garantii ajal kohustub Müüja defektse või muul viisil Lepingule mittevastava Toote Ostjale tasuta parandama või kui see ebaõnnestub või pole võimalik, siis asendama samaväärse tootega 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul punktis 10.4 märgitud reklamatsiooni kättesaamisele järgnevast päevast arvestades.

11.2. Garantii laieneb: toote konstruktsioonile, – viimistlusele, Müüja paigaldustööle. Garantii kehtib tingimusel, et Toodet on kasutatud ja hooldatud vastavalt juhendile ja otstarbele ning Toote paigaldusel on järgitud Toote paigaldusjuhendit, kui Toodet ei ole paigaldanud Müüja.

11.3. Garantii ei laiene: Toote loomulikule kulumisele, Toote kasutamisest tingitud või muul põhjusel tekkinud füüsilistele vigastustele sh tahtlik või tahtmatu lõhkumine, ettenägematutest asjaoludest nt loodusjõududest tekitatud vigastustele, Tootele mida on töödeldud ebasobiva viimistlus- või puhastusvahendiga, Ostja vastutusel valest ladustamisest põhjustatud kahjustustele, valesti paigaldatud Tootele ja paigaldusvigadest põhjustatud kahjustustele (kui ei paigaldanud Müüja).

Aknaklaaside nn termo-purunemisele mis võib olla seotud aknakatte kasutamisel tekkivast täiendavast kuumusest ja paljudest muudest asjaoludest mida aknakatete müüja ei saa ette näha (seda on vaja arvestada projekteerimise käigus ja vajadusel kasutada karastatud klaasi või mitte hoida kuuma ilmaga aknakatteid pikalt või pidevalt ees vms).

11.4. Garantiist tulenevate õiguste teostamiseks teavitab Ostja Müüjat Garantii ajal ilmnenud defektidest esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) päeva möödumisel hetkest mil ostja sai või pidi saama puudusest teada, esitades Müüjale kirjaliku reklamatsiooni, vorm saadaval Müüja kodulehel aadressil: https://avaeksperdid.ee/kontakt/

11.5. Reklamatsioonis palume ära näidata defektse Toote/Teenuse nimetus ja vea kirjeldus ning võimalusel foto(d) et kiirendada reklamatsiooni lahendamise protsessi. Reklamatsioonile tuleb lisada Toote/Teenuse üleandmise aega näitav dokument (Tellimus, arve, saateleht).

11.6. Parandatud või asendatud Toodetele kehtivad samad käesolevas punktis 10 sätestatud garantiitingimused nagu uutele Toodetele. Peale Toote parandamist või asendamist ei hakka Garantii aeg kulgema uuesti otsast peale vaid jääb kehtima esialgne Garantii aeg.

11.7. Müüja pakutav Garantii ei välista ega piira Ostja seadusest, Lepingust või Raamlepingust tulenevaid õiguseid. Reklamatsioonid palume saata ja Garantiiküsimustes pöörduda Müüja Salongi kust toode on ostetud või müügikontori klienditeeninduse aadressil tagasiside@avaeksperdid.ee , telefon: +372 677 6027, aadress: Kalda 9a 11625 Tallinn.

 

Sulge

Tootevalik

Ei leia sobivat toodet või soovid lisainfot?

Küsi pakkumist